alimenty

Egzekucja komornicza jest bardzo nieprzyjemnym przeżyciem dla każdej osoby, która ma długi. Trzeba wskazać, iż w trakcie tej procedury często dochodzi do zajęcia majątku ruchomego. Komornik przy asyście policji wynosi wówczas wszelkie cenne rzeczy, które znajdują się w obrębie posesji zamieszkałej przez dłużnika. Zwolnienie tych rzeczy z zajęcia możliwe jest jedynie wtedy, gdy dana osoba wykaże, że inne składniki jego majątku są wystarczające do pokrycia aktualnych zobowiązań.

Niestety, niezwykle ciężko jest dokonać takich ustaleń, dlatego raz przepadłe rzeczy najczęściej trafiają na licytacje komornicze, gdzie są sprzedawane praktycznie za bezcen. Duże znaczenie ma fakt, iż zajęciu podlegają również rachunki bankowe należące do dłużnika. Wszelkie środki pieniężne, które są tam zgromadzone, ulegają zamrożeniu. Tym samym dłużnik nie ma jakiejkolwiek możliwości dysponowania nimi. Jedynie w przypadku, gdy pewne sumy wyjęte są spod komorniczej egzekucji, możliwe jest pokrywanie nimi bieżących potrzeb rodziny.

Wielu dłużników nurtuje kwestia, czy komornik może zająć alimenty

peiniądze

Świadczenia tego typu mają funkcję polegającą na zaspokojeniu bieżących potrzeb danej osoby. W tym zakresie najbardziej uprzywilejowane są dzieci dłużnika – nie są one odpowiedzialne za jego długi, co prowadzi do tego, że należne im świadczenia nie podlegają w ogóle zajęciu. Inaczej jest w przypadku, gdy uprawnionym do świadczeń alimentacyjnych jest dłużnik. W takiej sytuacji może dojść do zajęcia wszelkich kwot, które zostały wpłacone na jego rachunek bankowy przez osobę zobowiązaną do alimentów.

Nie bez znaczenia pozostaje jednak fakt, iż istnieją pewne wyłączenia, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie części środków pieniężnych dla siebie. Mowa tu o kwocie wolnej od egzekucji. Jest ona równa sumie odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę w danym roku obrotowym. Kwota ta może być spożytkowana przez dłużnika w sposób dowolny. Z uwagi jednak na fakt, że jest ona relatywnie niska, zwykle wystarcza mu jedynie na opłacenie bieżących rachunków oraz zapewnienie sobie wyżywienia.

Bardzo często w praktyce dochodzi do rozbieżności w sprawie możliwości egzekwowania środków otrzymanych przez rodzinę w ramach programu 500+. Gdy świadczenie to zostało wprowadzone, komornicy ochoczo egzekwowali zobowiązania rodziny właśnie z tego źródła. Wzbudziło to jednak liczne niepokoje społeczne, którym ustawodawca zapobiegł. Skonstruował on przepis, w myśl którego komornik nie ma możliwości kierowania egzekucji do pieniędzy pochodzących z wspomnianego rządowego programu.

Taka regulacja jest korzystna dla tysiąca rodzin. Należy mieć na uwadze, iż beneficjentami świadczenia 500+ są dzieci. Tym samym ciężko jest od nich oczekiwać, aby spłacały zobowiązania swoich rodziców bez uszczerbku dla siebie. W przypadku, gdy komornik zajmie środki pochodzące z omawianego programu, należy bezzwłocznie wnieść sprzeciw od tej czynności. Rozpatrywany on jest przez właściwy miejscowo sąd rodzinny. Jeżeli zostanie on uwzględniony, odpowiednie kwoty pieniężne zostaną całkowicie wolne od zajęcia komorniczego.

czy komornik może zająć alimenty

Warto wskazać, iż ustawodawca przewidział wiele wyjątków od ogólnej zasady, w myśl której egzekucji komorniczej podlegają wszystkie przedmioty majątkowe należące do dłużnika. Tytułem przykładu, nie jest możliwe zajęcie krowy, dwóch owiec lub trzech świń. Najczęściej takie zwierzęta gospodarskie służą zaspokajaniu bieżących potrzeb rodziny związanych z wyżywieniem.

Komornik nie może także zabrać z domu rzeczy codziennego użytku, które służą do wyłącznego użytku danej osoby. Zazwyczaj mają one niewielką wartość, dlatego ich sprzedaż w drodze licytacji byłaby całkowicie bezcelowa. Ponadto w sytuacji, gdy dłużnik jest zatrudniony, niemożliwe jest zabranie mu rzeczy, które służą mu do wykonywania obowiązków zawodowych. Tym sposobem komornik zabrałby mu źródło zarobkowania, co negatywnie wpłynęłoby na sytuację samych wierzycieli, bowiem nie mieliby oni majątku, do którego mogliby kierować egzekucję.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here